Гарантирана надеждност на Mago.net

Гарантирана надеждност на Mago.net

Microarea използва редица методики за тестване, за да оцени своя софтуер преди да го предостави за изтегляне, като по този начин винаги се гарантира високото качество на продукта, запазвайки приемствеността на функционирането и свеждайки до минимум риска от регресия.


Хиляди тестове - както автоматични, така и ръчни, се извършват ежедневно върху предстоящата да излезе нова версия или сървис пакетите на Mago.net.

Тест за съвместимост

Microarea е партньор на Microsoft и Oracle: това е гаранция за възможността да се проверява правилното функциониране на нашите продукти винаги значително по-рано от пускането им на пазара.
Провеждат се стотици тестове, преди да се гарантира съвместимостта на Mago.net с един нов "технологичен компонент", от операционната система до RDBMS (база данни).

Тест за предотвратяване на регресия

Microarea е разработила специални инструменти, които позволяват тестването на Mago.net в необслужван режим (автоматичен). Понастоящем изпълняваните автоматично тестове са 600.
За да гарантира най-високите нива на надеждност, преди пускане на сървис пакети или нова версия, Microarea извършва многократно хиляди автоматични тестове по време на фазата на разработка. Благодарение на тази типология на тестване е възможно да се отстранят евентуални регресии (неочаквано поведение, което не се наблюдава при предходната версия), възникващи вследствие на измененията в изходящия код на Mago.

Тест на единици

За проверяване коректността на отделните реализации и отстраняването на необичайно поведение, Microarea използва целенасочени тестове върху всяка отделна функция.
Всяка реализация или ревизия на поведение на приложението се следят щателно от персонала на Microarea, благодарение на специални, систематично проследяващи тестове на вътрешната CRM-система.

Тест за изпълнение

Стабилността на продукта със сигурност е най-важната цел, но е абсолютно задължително да се вземе в предвид и ефективността на продукта - също толкова важна за гарантирането на системата като неразделна част от един наистина ефикасен продукт.
За да се направи Mago.net все по-ефективен и ефикасен, се посвещават многобройни сесии за тестване настройките на приложението, като се следи въздействието, което измененията/реализациите в изходящия код оказват върху ефективността на Mago.

Тест планове

Стотици тестове, подредени в чек-листове, позволяват да се извършат "разумни изпитания" върху поведението на приложението. От 1 200 теста, 400 се извършват чрез автоматични инструменти.
Отговорните за тестването извършват стотици тест планове, за да проверят правилното функциониране на многобройните функции на програмата, като така гарантират надеждността на продукта.

Финални тестове

Хиляди тестове се извършват във фазата на разработка и бета-фазата, но Microarea желае да предостави още по-високо ниво на качеството - 8 часа на финални тестове, за гарантиране на максимална сигурност.
Преди пускането на нова версия или сървис пак, Microarea изпълнява ръчни и автоматизирани тествания в продължение на 8 часа: като се започне от инсталацията, през  макро-функциите и се достигне до по-високата версия.

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×