Mago.net: Покупки и Продажби

Mago.net: Покупки и Продажби

Документите за покупко/продажби позволяват постоянен контрол на взаимоотношенията с клиента/доставчика от самото начало на преговорите до момента на фактуриране.  

Програмата дава възможност за ръчно въвеждане на документи или генерирането им следвайки нормалния документо-поток.


Evasione Ordini da Cliente

Поръчки от клиенти

Модулът Поръчки от клиенти е създаден за управление на взаимоотношенията с настоящи и бъдещи клиенти посредством подаване на оферта и приемане на поръчка.  

Този модул позволява анализи, статистика и отчети свързани с поръчката.

За да узнаете повече >>
Selezione dei documenti da fatturare nella Fatturazione Differita

Продажби

Модулът Продажби управлява активния цикъл като позволява лесен мониторинг на процедурата при всяка отделна поръчка.

Могат да бъдат издавани предварителни документи, фактури, дебитни и кредитни известия, складови разписки, протоколи. Напълно интегрирани са и управлението на валути и погасителни планове.  

За да узнаете повече >>
Tipologia di Imballaggio

Conai

С модула Conai (Управление на Продуктова такса) е възможно да се зададат параметрите за автоматичното изчисляване на продуктовата такса на базата на опаковките на стоки, пуснати на пазара и по този начин да се съставят фактури за продажба с приспадане на екологичния данък Conai.

Основната характеристика на модула е неговата гъвкавост, което го прави подходящ за всяка фирма и позволява управлението на различни справки.

Могат да се управляват такси, в зависимост от вида опаковка и да се задава освобождаването от таксата на клиенти, които имат това право.

За да узнаете повече >>
Associazione automatica articoli/categorie RAEE

ОЕЕО

Mago.net е в състояние да откликне и на специфични нужди от рода на управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване ОЕЕО.  Модулът управлява допълнителните начисления към крайните клиенти - потребители на електрическа и електронна техника, за събирането и рециклирането й.

Приложението дава възможност за начисляване на дължимото по номенклатура на артикулите и автоматичното отразяване на тази такса на отделен ред във фактурата, като по този начин генерира движенията използвани в различни справки  и така следи постоянно размера на получените вноски.

За да узнаете повече >>
Politica Provvigionale

Стимулиране на Продажбите

Модулът Стимулиране на Продажбите се използва при конфигуриране на търговци, комисионни политики и изчисляването на комисионни.

Можете успешно да управлявате всеки аспект, свързан с управлението на търговците и начисляване на комисионните в документите, като се вземат пред вид всички предвидени формалности.

За да узнаете повече >>
Lista Ordinato per Fornitore/Articolo

Поръчки към доставчици

Модулът Поръчки към Доставчици е създаден за управление и контрол на покупките в една фирма.

Благодарение на този модул можете да зададете политики за оптимизиране на разходите и по този начин - значително намаляване на обема на дълготрайните активи.

За да узнаете повече >>
Merce da rendere nella Bolla di Carico

Покупки

Модулът Покупки управлява и контролира входящите стоки и съответните придружаващи документи (складови разписки, фактури, и т.н.). Напълно интегриран е с модулите за поръчки към доставчици, склад и счетоводство.

Всеки аспект от въвеждането на данните е взет под внимание, така че можете да регистрирате всички документи свързани с покупката.

За да узнаете повече >>
Ordine di Collaudo

Контрол на Качеството

Модулът за контрол на качеството позволява да се регистрират по лесен и бърз начин операциите за тестването извършени върху закупените стоки, както и установяване на евентуални несъответствия, служещи и за определяне на качеството на продуктите и на доставчиците.

За да узнаете повече >>

"The ERP software for everyone"

More Info


"The application base on which you can develop new projects"

More Info

"A platform to create flexible and powerful applications"

More Info
Microarea Portal is powered by Mago.net 3.12.13
Copyright © 1984-2016 Microarea SpA - Всички права запазени
The texts and materials published on this site serve a purely informative purpose.
Microarea does not provide any guarantee, neither explicit nor implicit, concerning the content.
All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. ×